09.10.2019

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЗЕМЕН

УВАЖАМИ ДАМИ И ГОСПОДА

Обучението на членовете на СИК на територията на община Земен ще се проведе на 20.10.2019г.  от 14.30 ч. Място на провеждане: читалище "Светлина 1924" , гр. Земен

 

09.10.2019

Съобщение

ОИК ЗЕМЕН,

ви уведомява, че на 12 и 13.10.2019г.  за контакт на разположение са следните телефони:

0889 676 762 - Светлана Петкова, председател

0898 786 387 – Елица Димчовска, зам. председател

0884 698 405 - Надя Михайлова, зам. председател

0893 200 000  - Ренета Янева, член

0887 377 221 - Снежана Петкова, член

04.10.2019

НА ВНИМАНИЕТО НА ИЗБИРАТЕЛИТЕ

На вниманието на избирателите:

1. 12.10.2019г. - краен срок за вписване на избирател в избирателен списък по настоящ адрес;

 

2. 12.10.2019г. - краен срок да заявяване на желание за гласуване с подвижна избирателна кутия;

 

3. 19.10.2019г.  - краен срок за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък е 19.10.2019г.;

16.09.2019

Съобщение

ОИК ЗЕМЕН уведомява, че на 21, 22 и 23.09.2019г.  за контакт на разположение са следните телефони:

0889 676762 - Светлана Петкова, председател

0884 698 405 - Надя Михайлова, заместник председател

0886 681 395 - Венета Дойчинова, член

0887 377 221 - Снежана Петкова, член

14.09.2019

Важни срокове за избирателите

На вниманието на избирателите:

1. 12.10.2019г. - краен срок за вписване на избирател в избирателен списък по настоящ адрес;

 

2. 12.10.2019г. - краен срок да заявяване на желание за гласуване с подвижна избирателна кутия;

 

3. 19.10.2019г.  - краен срок за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък е 19.10.2019г.;

14.09.2019

Съобщение

ОИК ЗЕМЕН уведомява, че на 15.09.2019г.  за контакт на разположение са следните телефони:

0889 676762 - Светлана Петкова, председател

0884 698 405 - Надя Михайлова, заместник председател

0886 681 395 - Венета Дойчинова, член

26.10.2019

ВАЖНО

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

СИГНАЛИ В ИЗБОРНИЯ ДЕН, СВЪРЗАНИ С НАРУШЕНИЯ НА ИЗБОРНИЯ ПРОЦЕС ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ НА ТЕЛЕФОН С НОМЕР 07741 20 41.

18.10.2019

На вниманието на избирателите с увредено зрение и затруднение в придвижването

С решение № 32-МИ от 16.10.2019г. ОИК - ЗЕМЕН определи СИК № 141900001, намираща се в Читалище „Светлина”, гр. Земен за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването.

Заявки за извозване с общински транспорт на избиратели с увредено зрение и затруднение в придвижването ще се приемат от 8:00 часа до 18:00 часа в Общинска администрация, гр. Земен, на тел. 07741 - 24 - 94,  на имейл:  [email protected]

     

09.10.2019

Одобрени предпечатни образци на бюлетините за гласуване в изборите за общински съветници и кмет на община Земен

Във връзка с писмо МИ-15-697/05.10.19 от ЦИК, ОИК-Земен публикува одобрените предпечатни образци на бюлетините за гласуване в изборите за общински съветници и кмет на община Земен на 27.10.2019г.

1. ЗА КМЕТ

 2. ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

 

 

04.10.2019

НА ВНИМАНИЕТО НА ПП ГЕРБ, МК ПП ВМРО-БНД (ПП ВОЛЯ) И МК БСП за България (АБВ, ПП Атака)

Уважаеми дами и господа,

 

Формата на таблицата за застъпници и заместващи застъпници може да изтеглите от ТУК:

 

Формата на таблицата за упълномещени представители може да изтеглите от ТУК:

04.10.2019

Съобщение

ОИК ЗЕМЕН,

ви уведомява, че на 05 и 06.10.2019г.  за контакт на разположение са следните телефони:

0889 676 762 - Светлана Петкова, председател

0884 698 405 - Надя Михайлова, заместник председател

0893 200 000  - Ренета Янева, член

0887 377 221 - Снежана Петкова, член

14.09.2019

Регистрация на кандидатски листи

Съгласно Решение № 943-МИ от 02.09.2019г. на ЦИК предложението до ОИК за регистрация на кандидатска листа за общински съветници се подава на хартиен и технически носител в Excel формат.

За улеснение на партиите и коалициите/местните коалиции се предоставя следния файл: ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО ОИК 

Регистрирането на кандидатските листи се извършва от 17 септември до 24 септември 2019 г. включително

11.09.2019

Форма и структуриран електронен вид на списъците на избирателите, подкрепящи регистрацията на независим кандидат за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г

Съгласно Решение № 638-МИ / 21.08.2019 г., изменено и допълнено с Решение № 705-МИ от 23 август 2019 г., ЦИК определи формата и структурирания електронен вид на списъците на избирателите, подкрепящи регистрацията на независим кандидат за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г

1. Приложение № 1: Указание за попълване на „списък“ в структуриран електронен вид от подкрепящи регистрацията на независим кандидат за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.  – изтеглете от ТУК

2. Приложение № 2: Електронна форма на данните в структуриран електронен вид – изтеглете от ТУК

11.09.2019

Регистриране на кандидатските листи от общинската избирателна комисия.

Регистрирането на кандидатските листи се извършва от ОИК-ЗЕМЕН след представяне на:

1. Предложение от партията/коалицията/местната коалиция с имената, единния граждански номер и постоянния адрес – настоящ адрес/ адрес на пребиваване на кандидатите (Приложение № 62-МИ и Приложение № 63-МИ от изборните книжа); предложението се подписва от лицата, представляващи партията или коалицията, или от изрично упълномощени от тях лица. Предложението се представя в ОИК на хартиен и на технически носител в ексел формат. За всеки отделен вид избор – общински съветници, кмет на община/район/кметство се подава отделно предложение. За изборите за кметове на райони/кметства се подава едно общо предложение, като се вписват районите/кметствата;

2. Предложение от инициативния комитет с имената, единния граждански номер и постоянния адрес – настоящ адрес или адрес на пребиваване на кандидата (Приложение № 64- МИ от изборните книжа); предложението се подписва от лицето, представляващо инициативния комитет;

3. Заявление-декларация по образец от всеки един от кандидатите, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия/коалиция/местна коалиция или инициативен комитет и че отговаря на условията по чл. 397, ал. 1 или 2 и по чл. 413, ал. 1,2,3 и 4 ИК (Приложение № 65-МИ от изборните книжа);

4. Кандидатът за общински съветник  -  гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, който не е български гражданин, представя декларация по образец (Приложение № 66-МИ от изборните книжа), в която декларира:

а) гражданство и адрес на пребиваване в съответното населено място;

б) че не е поставен под запрещение;

в) данните от личната карта или паспорта и личен номер;

Кандидатът представя удостоверение от компетентните органи на държавата – членка на ЕС, на която е гражданин, че не е лишен от правото да бъде избиран и че на тези органи не им е известно да съществува такова лишаване от права. В случай че кандидатът не може да представи удостоверението, декларира, че не е лишен от право да бъде избиран в държавата членка, на която е гражданин.

5. Пълномощно на лицата, упълномощени да представляват партията/коалицията/местната коалиция пред общинската избирателна комисия, в случаите когато документите се подават от упълномощени лица.

Регистрирането на кандидатските листи в ОИК-ЗЕМЕН ще се извършва от 17 септември до 24 септември 2019 г. включително. 

 

11.09.2019

РЕГИСТРАЦИЯ НА МЕСТНИ КОАЛИЦИИ В ОИК ЗЕМЕН

В ОИК ЗЕМЕН се регистрират местни коалиции за участие във всеки отделен вид избор (общински съветници и кмет на община) 

Партиите и коалициите, участващи в състава на местна коалиция, не се регистрират самостоятелно в ОИК за участие в същия вид избор.

Партия, включена в състава на регистрирана в ЦИК коалиция, която е напуснала състава й не по-късно от 11 септември 2019 г. включително (40 дни преди изборния ден), може да участва в изборите за общински съветници и за кметове в състава на местна коалиция, ако се е регистрирала самостоятелно в ЦИК до 11 септември 2019 г. включително.

Заявлението за регистрация на местна коалиция – Приложение № 45-МИ от изборните книжа, се подава в ОИК в срок до 16 септември 2019 г. (не по-късно от 40 дни преди изборния ден).

Заявлението се представя по решение на местната коалиция и се подписва от лицата, представляващи коалицията, или от изрично упълномощени лица.

 За всеки отделен вид избор (общински съветници и кмет на община) се подава отделно заявление

В заявлението се посочват:

- пълното и/или съкратеното наименование на местната коалиция, което ще бъде изписано в бюлетината;

- искане за регистрация за участие в съответния вид избор;

- адрес, електронен адрес, телефон, факс и лице за контакт.

 към заявлението се прилагат документите по чл. 148, ал. 5 ИК, а именно:

а) решение за образуване на местната коалиция, в което се посочва:

- за кой вид избор се създава;

- кой е упълномощен да я представлява;

Решението трябва да е подписано от упълномощени представители на съставляващите местната коалиция партии и/или коалиции, участващи в нея, и да е подпечатано с печатите им (за коалиция – ако има такъв).

Когато решението е за участие в повече от един вид избор в съответната ОИК се представя само един оригинал;

б) образец от подписите на лицата, представляващи местната коалиция;

в) образец от печата на местната коалиция, ако има такъв;

г) пълномощни на лицата, подписали решението за образуване на местната коалиция;

д) удостоверение за банкова сметка на името на една от участващите партии в състава на местната коалиция, която ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната им отчетност, свързани с предизборната кампания;

е) имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на местната коалиция, свързани с предизборната кампания.

ОИК ЗЕМЕН извършва проверка за изпълнението на изискванията за наименованието или абревиатурата на местната коалиция и на представените документи и взема решение за регистрация на местната коалиция незабавно, но не по-късно от 16 септември 2019 г. (не по-късно от 40 дни преди изборния ден).

 

11.09.2019

Регистрация на инициативни комитети за издигане на независими кандидати за общински съветници и за кметове в ОИК ЗЕМЕН

ОИК ЗЕМЕН регистрира инициативни комитети за участие във всеки отделен вид избор (общински съветници и кмет на община) 

Заявлението за регистрация на инициативните комитети – Приложение № 53-МИ от изборните книжа, се подава в ОИК в срок до 16 септември 2019 г. (не по-късно от 40 дни преди изборния ден).

В заявлението се посочват:

- имената, единният граждански номер, (личен номер) и постоянен адрес (адрес на пребиваване) на избирателите по т. 2;

- имената, единният граждански номер, (личен номер) и адрес на кандидата, за който се създава инициативният комитет;

- искане за регистрация на инициативния комитет за участие в изборите (в съответния вид избор);

- адрес, електронен адрес, телефон, факс и лице за контакт.

Към заявлението се прилагат документите по чл. 153, ал. 4 ИК, а именно:

а) решението за създаване на инициативния комитет и решение за определяне на лицето, което да го представлява;

б) нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет;

в) декларация по образец – Приложение № 55-МИ от изборните книжа, за всеки един от членовете на инициативния комитет, че има право да гласува в съответния вид избор и, че няма да обработва и предоставя личните данни на включените в списъка за подкрепа на независимия кандидат лица за други цели освен предвидените в Изборния кодекс;

г) удостоверение за банкова сметка на името на лицето, представляващо инициативния комитет, която ще обслужва само предизборната кампания;

д) имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с предизборната кампания.

 

ОИК ЗЕМЕН извършва проверка на представените документи и взема решение за регистрация на инициативния комитет незабавно, но не по-късно от 16 септември 2019 г. (не по-късно от 40 дни преди изборния ден).

11.09.2019

Прием на документи за регистрация

ОИК ЗЕМЕН извършва прием на документи за регистрация на регистрираните в ЦИК партии и коалиции за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019 г., както и на местни коалиции и инициативни комитети всеки ден от 9,00 ч. до 17,00 ч. 

Крайният срок за подаване на заявление за регистрация - 17,00 ч. на 16 септември 2019 г. 

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
  31 

Решения

 • № 54-МИ / 01.06.2020

  относно: Предсрочно прекратяване правомощията на общински съветник от листата на ПП ГЕРБ.

 • № 53-МИ / 02.11.2019

  относно: Заличване на обявен за избран общински съветник.

 • № 52-МИ / 31.10.2019

  относно: Допълване на Решение № 50-МИ от 28.10.2019г. за избор на кмет на община Земен.

всички решения