09.10.2019

Съобщение

ОИК ЗЕМЕН,

ви уведомява, че на 12 и 13.10.2019г.  за контакт на разположение са следните телефони:

0889 676 762 - Светлана Петкова, председател

0898 786 387 – Елица Димчовска, зам. председател

0884 698 405 - Надя Михайлова, зам. председател

0893 200 000  - Ренета Янева, член

0887 377 221 - Снежана Петкова, член

09.10.2019

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЗЕМЕН

УВАЖАМИ ДАМИ И ГОСПОДА

Обучението на членовете на СИК на територията на община Земен ще се проведе на 20.10.2019г.  от 14.30 ч. Място на провеждане: читалище "Светлина 1924" , гр. Земен

 

04.10.2019

НА ВНИМАНИЕТО НА ИЗБИРАТЕЛИТЕ

На вниманието на избирателите:

1. 12.10.2019г. - краен срок за вписване на избирател в избирателен списък по настоящ адрес;

 

2. 12.10.2019г. - краен срок да заявяване на желание за гласуване с подвижна избирателна кутия;

 

3. 19.10.2019г.  - краен срок за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък е 19.10.2019г.;

16.09.2019

Съобщение

ОИК ЗЕМЕН уведомява, че на 21, 22 и 23.09.2019г.  за контакт на разположение са следните телефони:

0889 676762 - Светлана Петкова, председател

0884 698 405 - Надя Михайлова, заместник председател

0886 681 395 - Венета Дойчинова, член

0887 377 221 - Снежана Петкова, член

14.09.2019

Съобщение

ОИК ЗЕМЕН уведомява, че на 15.09.2019г.  за контакт на разположение са следните телефони:

0889 676762 - Светлана Петкова, председател

0884 698 405 - Надя Михайлова, заместник председател

0886 681 395 - Венета Дойчинова, член

14.09.2019

Важни срокове за избирателите

На вниманието на избирателите:

1. 12.10.2019г. - краен срок за вписване на избирател в избирателен списък по настоящ адрес;

 

2. 12.10.2019г. - краен срок да заявяване на желание за гласуване с подвижна избирателна кутия;

 

3. 19.10.2019г.  - краен срок за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък е 19.10.2019г.;

26.10.2019

ВАЖНО

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

СИГНАЛИ В ИЗБОРНИЯ ДЕН, СВЪРЗАНИ С НАРУШЕНИЯ НА ИЗБОРНИЯ ПРОЦЕС ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ НА ТЕЛЕФОН С НОМЕР 07741 20 41.

18.10.2019

На вниманието на избирателите с увредено зрение и затруднение в придвижването

С решение № 32-МИ от 16.10.2019г. ОИК - ЗЕМЕН определи СИК № 141900001, намираща се в Читалище „Светлина”, гр. Земен за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването.

Заявки за извозване с общински транспорт на избиратели с увредено зрение и затруднение в придвижването ще се приемат от 8:00 часа до 18:00 часа в Общинска администрация, гр. Земен, на тел. 07741 - 24 - 94,  на имейл:  [email protected]

     

09.10.2019

Одобрени предпечатни образци на бюлетините за гласуване в изборите за общински съветници и кмет на община Земен

Във връзка с писмо МИ-15-697/05.10.19 от ЦИК, ОИК-Земен публикува одобрените предпечатни образци на бюлетините за гласуване в изборите за общински съветници и кмет на община Земен на 27.10.2019г.

1. ЗА КМЕТ

 2. ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

 

 

04.10.2019

НА ВНИМАНИЕТО НА ПП ГЕРБ, МК ПП ВМРО-БНД (ПП ВОЛЯ) И МК БСП за България (АБВ, ПП Атака)

Уважаеми дами и господа,

 

Формата на таблицата за застъпници и заместващи застъпници може да изтеглите от ТУК:

 

Формата на таблицата за упълномещени представители може да изтеглите от ТУК:

04.10.2019

Съобщение

ОИК ЗЕМЕН,

ви уведомява, че на 05 и 06.10.2019г.  за контакт на разположение са следните телефони:

0889 676 762 - Светлана Петкова, председател

0884 698 405 - Надя Михайлова, заместник председател

0893 200 000  - Ренета Янева, член

0887 377 221 - Снежана Петкова, член

14.09.2019

Регистрация на кандидатски листи

Съгласно Решение № 943-МИ от 02.09.2019г. на ЦИК предложението до ОИК за регистрация на кандидатска листа за общински съветници се подава на хартиен и технически носител в Excel формат.

За улеснение на партиите и коалициите/местните коалиции се предоставя следния файл: ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО ОИК 

Регистрирането на кандидатските листи се извършва от 17 септември до 24 септември 2019 г. включително

11.09.2019

Прием на документи за регистрация

ОИК ЗЕМЕН извършва прием на документи за регистрация на регистрираните в ЦИК партии и коалиции за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019 г., както и на местни коалиции и инициативни комитети всеки ден от 9,00 ч. до 17,00 ч. 

Крайният срок за подаване на заявление за регистрация - 17,00 ч. на 16 септември 2019 г. 

11.09.2019

Регистрация на инициативни комитети за издигане на независими кандидати за общински съветници и за кметове в ОИК ЗЕМЕН

ОИК ЗЕМЕН регистрира инициативни комитети за участие във всеки отделен вид избор (общински съветници и кмет на община) 

Заявлението за регистрация на инициативните комитети – Приложение № 53-МИ от изборните книжа, се подава в ОИК в срок до 16 септември 2019 г. (не по-късно от 40 дни преди изборния ден).

В заявлението се посочват:

- имената, единният граждански номер, (личен номер) и постоянен адрес (адрес на пребиваване) на избирателите по т. 2;

- имената, единният граждански номер, (личен номер) и адрес на кандидата, за който се създава инициативният комитет;

- искане за регистрация на инициативния комитет за участие в изборите (в съответния вид избор);

- адрес, електронен адрес, телефон, факс и лице за контакт.

Към заявлението се прилагат документите по чл. 153, ал. 4 ИК, а именно:

а) решението за създаване на инициативния комитет и решение за определяне на лицето, което да го представлява;

б) нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет;

в) декларация по образец – Приложение № 55-МИ от изборните книжа, за всеки един от членовете на инициативния комитет, че има право да гласува в съответния вид избор и, че няма да обработва и предоставя личните данни на включените в списъка за подкрепа на независимия кандидат лица за други цели освен предвидените в Изборния кодекс;

г) удостоверение за банкова сметка на името на лицето, представляващо инициативния комитет, която ще обслужва само предизборната кампания;

д) имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с предизборната кампания.

 

ОИК ЗЕМЕН извършва проверка на представените документи и взема решение за регистрация на инициативния комитет незабавно, но не по-късно от 16 септември 2019 г. (не по-късно от 40 дни преди изборния ден).

11.09.2019

РЕГИСТРАЦИЯ НА МЕСТНИ КОАЛИЦИИ В ОИК ЗЕМЕН

В ОИК ЗЕМЕН се регистрират местни коалиции за участие във всеки отделен вид избор (общински съветници и кмет на община) 

Партиите и коалициите, участващи в състава на местна коалиция, не се регистрират самостоятелно в ОИК за участие в същия вид избор.

Партия, включена в състава на регистрирана в ЦИК коалиция, която е напуснала състава й не по-късно от 11 септември 2019 г. включително (40 дни преди изборния ден), може да участва в изборите за общински съветници и за кметове в състава на местна коалиция, ако се е регистрирала самостоятелно в ЦИК до 11 септември 2019 г. включително.

Заявлението за регистрация на местна коалиция – Приложение № 45-МИ от изборните книжа, се подава в ОИК в срок до 16 септември 2019 г. (не по-късно от 40 дни преди изборния ден).

Заявлението се представя по решение на местната коалиция и се подписва от лицата, представляващи коалицията, или от изрично упълномощени лица.

 За всеки отделен вид избор (общински съветници и кмет на община) се подава отделно заявление

В заявлението се посочват:

- пълното и/или съкратеното наименование на местната коалиция, което ще бъде изписано в бюлетината;

- искане за регистрация за участие в съответния вид избор;

- адрес, електронен адрес, телефон, факс и лице за контакт.

 към заявлението се прилагат документите по чл. 148, ал. 5 ИК, а именно:

а) решение за образуване на местната коалиция, в което се посочва:

- за кой вид избор се създава;

- кой е упълномощен да я представлява;

Решението трябва да е подписано от упълномощени представители на съставляващите местната коалиция партии и/или коалиции, участващи в нея, и да е подпечатано с печатите им (за коалиция – ако има такъв).

Когато решението е за участие в повече от един вид избор в съответната ОИК се представя само един оригинал;

б) образец от подписите на лицата, представляващи местната коалиция;

в) образец от печата на местната коалиция, ако има такъв;

г) пълномощни на лицата, подписали решението за образуване на местната коалиция;

д) удостоверение за банкова сметка на името на една от участващите партии в състава на местната коалиция, която ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната им отчетност, свързани с предизборната кампания;

е) имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на местната коалиция, свързани с предизборната кампания.

ОИК ЗЕМЕН извършва проверка за изпълнението на изискванията за наименованието или абревиатурата на местната коалиция и на представените документи и взема решение за регистрация на местната коалиция незабавно, но не по-късно от 16 септември 2019 г. (не по-късно от 40 дни преди изборния ден).

 

11.09.2019

Регистриране на кандидатските листи от общинската избирателна комисия.

Регистрирането на кандидатските листи се извършва от ОИК-ЗЕМЕН след представяне на:

1. Предложение от партията/коалицията/местната коалиция с имената, единния граждански номер и постоянния адрес – настоящ адрес/ адрес на пребиваване на кандидатите (Приложение № 62-МИ и Приложение № 63-МИ от изборните книжа); предложението се подписва от лицата, представляващи партията или коалицията, или от изрично упълномощени от тях лица. Предложението се представя в ОИК на хартиен и на технически носител в ексел формат. За всеки отделен вид избор – общински съветници, кмет на община/район/кметство се подава отделно предложение. За изборите за кметове на райони/кметства се подава едно общо предложение, като се вписват районите/кметствата;

2. Предложение от инициативния комитет с имената, единния граждански номер и постоянния адрес – настоящ адрес или адрес на пребиваване на кандидата (Приложение № 64- МИ от изборните книжа); предложението се подписва от лицето, представляващо инициативния комитет;

3. Заявление-декларация по образец от всеки един от кандидатите, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия/коалиция/местна коалиция или инициативен комитет и че отговаря на условията по чл. 397, ал. 1 или 2 и по чл. 413, ал. 1,2,3 и 4 ИК (Приложение № 65-МИ от изборните книжа);

4. Кандидатът за общински съветник  -  гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, който не е български гражданин, представя декларация по образец (Приложение № 66-МИ от изборните книжа), в която декларира:

а) гражданство и адрес на пребиваване в съответното населено място;

б) че не е поставен под запрещение;

в) данните от личната карта или паспорта и личен номер;

Кандидатът представя удостоверение от компетентните органи на държавата – членка на ЕС, на която е гражданин, че не е лишен от правото да бъде избиран и че на тези органи не им е известно да съществува такова лишаване от права. В случай че кандидатът не може да представи удостоверението, декларира, че не е лишен от право да бъде избиран в държавата членка, на която е гражданин.

5. Пълномощно на лицата, упълномощени да представляват партията/коалицията/местната коалиция пред общинската избирателна комисия, в случаите когато документите се подават от упълномощени лица.

Регистрирането на кандидатските листи в ОИК-ЗЕМЕН ще се извършва от 17 септември до 24 септември 2019 г. включително. 

 

11.09.2019

Форма и структуриран електронен вид на списъците на избирателите, подкрепящи регистрацията на независим кандидат за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г

Съгласно Решение № 638-МИ / 21.08.2019 г., изменено и допълнено с Решение № 705-МИ от 23 август 2019 г., ЦИК определи формата и структурирания електронен вид на списъците на избирателите, подкрепящи регистрацията на независим кандидат за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г

1. Приложение № 1: Указание за попълване на „списък“ в структуриран електронен вид от подкрепящи регистрацията на независим кандидат за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.  – изтеглете от ТУК

2. Приложение № 2: Електронна форма на данните в структуриран електронен вид – изтеглете от ТУК

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  2627282930 

Решения

 • № 54-МИ / 01.06.2020

  относно: Предсрочно прекратяване правомощията на общински съветник от листата на ПП ГЕРБ.

 • № 53-МИ / 02.11.2019

  относно: Заличване на обявен за избран общински съветник.

 • № 52-МИ / 31.10.2019

  относно: Допълване на Решение № 50-МИ от 28.10.2019г. за избор на кмет на община Земен.

всички решения